Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Inleiding

LandschapStichting Stimesur houdt zich bezig met de ondersteuning van de gezondheidszorg in Suriname. De ondersteuning richt zich vooral op patiëntenzorg, onderwijs, bij- en nascholing en de voorziening van middelen. Er is goede medisch specialistische zorg voorhanden in Suriname. De aanwezige middelen voor zorg, onderwijs en ontwikkeling zijn schaars. Kwaliteitssystemen zijn minimaal aanwezig en complexe zorg is moeilijk leverbaar. Zodoende waren zorginstituten genoodzaakt voor complexe zorg uit te wijken naar elders, zoals naar Nederland (via de vroegere regeling laagfrequente aandoeningen, de RLA-regeling). Vanwege de hoge kosten is dit beleid later gewijzigd in de zogenaamde ARMULOV-regeling: afbouw regeling medische uitzending en lokale ontwikkeling van voorzieningen. Dit ARMULOV-beleid moet een eind maken aan de dure (DBC-bepaalde) zorg in Nederland en het ontwikkelen van voorzieningen in Suriname (het LOV-gedeelte van ARMULOV).

De ontwikkeling van lokale voorzieningen maakt het bij wijze van overgang noodzakelijk om voor complexe medisch specialistische zorg uit te wijken naar de regio. Gekozen werd voor Bogota in Colombia, wat een sterke reductie van kosten van medisch specialistische zorg met zich meebracht maar wel een belasting voor de patient betekende. Dit laatste wegens langdurig verblijf in een toch wel vreemde omgeving, veelal in een slechte conditie, met magere sociale omstandigheden door taalbarrières, beperkte (financiële) middelen en dergelijke.

Het ontwikkelen van lokale voorzieningen voorzag ook in het opleiden van Surinaamse medisch specialisten en het opzetten van een oncologisch (radiotherapeutisch) centrum.

Dit laatste heeft kunnen plaatsvinden door een fonds van de Islamic Bank en participatie van diverse andere instanties en instituten, waaronder ook in Nederland.

Activiteiten Stimesur

Stimesur speelt een rol bij het ontwikkelen van lokale initiatieven.

Vanaf 1998 is eerst in samenwerking met Urosur een samenwerkingsverband aangegaan met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarbij:

  1. De urologische zorg op missiebasis werd versterkt en de percutane niersteenchirurgie werd ontwikkeld. Tevens werd medewerking verleend bij het opleiden van Surinaamse urologen.
  2. Een bijdrage geleverd werd bij de professionele upgrading van het ziekenhuis middels onderwijs, bij- en nascholing.
  3. Waar mogelijk een bijdrage geleverd werd aan het voorzien van apparatuur en ander ziekenhuismateriaal.

Met de oprichting van Stimesur in 2002 werden de urologiemissies gecontinueerd.

Met tussenkomst van het staatsziekenfonds (SZF) werd een samenwerking tussen Stimesur en de twee in Suriname aanwezige KNO-artsen gerealiseerd.

Stimesur zorgde mede voor waarneming van de KNO-artsen tijdens hun vakanties en congressen.

Tevens werd een aanvulling geleverd aan de krappe manpower voor de KNO-zorg middels KNO -missies, georganiseerd door Stimesur. Ook werd ondersteuning geboden bij:

  1. Uitbreiding van apparaten voor KNO-onderzoek en operaties.
  2. Inrichten poli- en behandelruimte en organiseren van missies

Voor het realiseren van urologie- en KNO-missies heeft Stimesur samengewerkt met een aantal ziekenhuizen in Paramaribo en tevens is een eigen polikliniek- en behandelruimte gerealiseerd en in gebruik genomen.

Realisatiedoelen

Het doel van de urologiemissies werd eind 2010 bereikt, met de situatie dat drie volwaardige urologen vanaf dat moment werkzaam waren in Suriname.

Stimesur heeft met haar missies meegewerkt aan de opleiding van twee urologen, een derde ervaren uroloog in Nederland heeft besloten het laatste gedeelte van zijn werkzaam leven aan Suriname te wijden. Hiermee is een eind gekomen aan de behoefte aan basis-urologische zorg op missiebasis uit Nederland.

De KNO missies leggen een zware belasting op de financiële middelen van Stimesur, zodat in maart 2010 de missies in de tot dan toe uitgevoerde vorm gestaakt moesten worden.

Voor de beschikbare middelen en faciliteiten werd een goede bestemming gevonden in samenwerking met SBHBS, Stichting Beter Horen Binnenland Suriname.

Aanvraag NCDO

In 2008 zijn wij gestart met het aanvragen van een projectsubsidie bij het NCDO. Om inhoudelijk te kunnen voldoen aan de voorwaarden van het NCDO, hebben wij veelvuldig contact gehad met COS Noord-Holland. Twee leden van Stimesur hebben deelgenomen aan cursussen, aangeboden door het COS, zodat een zorgvuldige aanvraag ingediend kon worden. Deze cursusdagen werden als nuttig en plezierig ervaren en hebben zeker bijgedragen aan het succesvol beschrijven van het project.

In juni 2008 mochten wij de definitieve goedkeuring van onze projectaanvraag van het NCDO ontvangen. Onze aanvraag valt in de categorie (1e etage) tot 25.000 euro. Deze extra middelen stelden Stimesur in staat om de polikliniek-behandelruimte in Paramaribo te continueren en verbeteren en de missies te continueren. Daarnaast kon met resterende middelen de tweede doelstelling, namelijk het verzorgen van bij- en nascholing in Paramaribo, worden gerealiseerd.

Poliklinische behandelruimte in Paramaribo

Voorgevel van de behandelruimte aan de WaaldijkstraatIn mei 2009 heeft Stimesur een nieuw onderkomen gevonden voor de poliklinische behandelruimte aan de Waaldijkstraat 10 in Paramaribo. Deze verhuizing vond plaats vanwege kostenreductie.

Op de locatie in de Waaldijkstraat konden direct patiënten worden gezien door de KNO-artsen. De ruimte was voorzien van volwaardige KNO-onderzoeksapparatuur, die Stimesur heeft weten te bemachtigen door donatie van het Waterlandziekenhuis in Purmerend.

Vanaf de start aan de Waaldijkstraat is W.B. Rier, voorzitter van Stimesur, meerdere keren naar Suriname geweest om de voortgang van de kliniek te borgen in de Surinaamse gezondheidszorg. Begin 2010 heeft Stimesur afspraken trachten te maken met de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo over het onderbrengen van de polikliniek-activiteiten in het Academisch Ziekenhuis. Voordeel zou zijn dat de zorg dan weer onder één dak kon plaatsvinden en dat de continuiteit in het Academisch Ziekenhuis enorm zou worden versterkt. Deze onderhandelingen werden noodzakelijk om de kosten van de missies te reduceren en om de zorg terug te brengen onder de vleugels van de Surinaamse instituten. Echter, de onderhandelingen met het Academisch Ziekenhuis stuitten op verzet van enkele belanghebbenden.

Inmiddels was tijdens het uitvoeren van de KNO-missies contact gelegd met Stichting Beter Horen Binnen Suriname. Deze stichting stelt zich ten doel de gehoorszorg in het binnenland van Suriname te verbeteren alsmede de KNO-zorg in het binnenland, een en ander door realisatie van polikliniek- en behandelfaciliteit in het binnenland. Dit gebied in Suriname ondergaat van oudsher een tweederangs behandeling. Na overleg en samenwerking met SBHBS heeft Stimesur besloten deze activiteiten in het binnenland te ondersteunen door de vrijgekomen KNO-instrumentaria ter beschikking te stellen aan de polikliniek van SBHBS in het binnenland.

Ontwikkelingen ARMULOV-regeling

In november 2010 heeft Stimesur gesproken met de medisch adviseur van het staatsziekenfonds Suriname, SZF. Het gesprek had als doel inzicht te verkrijgen in de noodzakelijke ondersteuning door Stimesur op het gebied van polikliniek en behandelingen zoals operaties. Het SZF heeft aangegeven grote behoefte te hebben aan een structurele borging van specialistische kennis op het gebied van kaakchirurgie en tevens betreurden zij het stopzetten van de KNO-missies in Suriname en gaven aan te willen meewerken aan een (voorlopige) continuering van deze missies.

Het Staatsziekenfonds wil eigenlijk de ARMULOV-regeling uitvoeren en komen tot een gezonde basis van de gezondheidsinfrastructuur in Suriname. Zoals eerder gezegd is dit doel voor de urologische basiszorg gerealiseerd met behulp van Stimesur. Aanvullend wil het SZF onderzoeken of het niet mogelijk is om patiënten naar Nederland te sturen in plaats van naar Bogota, daar in Nederland vaak familie van de patiënt woont en de taal ook geen barrière is. Stimesur wordt gevraagd om na te denken over de invulling van deze mogelijkheid. Dit zal met diverse Nederlandse ziekenhuizen moeten worden besproken.

Op het gebied van KNO is wel nog steeds aanvullende ondersteuning voor basiszorg en complexe ingrepen noodzakelijk. Stimesur maakt met SZF, het 's Landsziekenhuis en AMC Sur afspraken over de bedoelde ondersteuning. De kosten voor missies zijn hoog en kunnen slechts gedeeltelijk uit de missie-opbrengsten gehaald worden.

In 2010-2011 zijn er vele brainstormsessies geweest tussen Stimesur en de verschillende instituten en instanties van de gezondheidszorg in Suriname, te weten:

  1. Het ministerie van Volksgezondheid
  2. Het Staatsziekenfonds
  3. De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
  4. De vereniging van medici en de vereniging van verpleegkundigen.

Van belang is dat men het erover eens is dat er gewerkt moet worden aan het ontwikkelen van kwaliteitssystemen en veiligheid in de Surinaamse gezondheidszorg.

Met het staatsziekenfonds is overeengekomen dat gezamenlijk gewerkt zal worden aan noodzakelijke zorgmissies binnen het LOV-gedeelte van de ARMULOV-regeling, waarbij speciale missies gerealiseerd zullen worden voor complexe/laag volume zorg en voor noodzakelijke aanvulling op routine zorg. Er zal ondersteuning en een bijdrage geleverd worden aan het ontwikkelen van kwaliteitssystemen en veiligheid binnen de zorg.

Voorlichtingsactiviteiten

VoorlichtingConform de voorwaarden van het NCDO hebben de millenniumdoelstellingen als uitgangspunt voor de projectaanpak gediend.

Stimesur heeft reeds jarenlang een innige samenwerking met het Waterlandziekenhuis met betrekking tot de ondersteunende medische zorg in Suriname. De activiteiten van Stimesur zijn reeds jaren op verschillende wijzen gecommuniceerd aan de medewerkers en patiënten van het Waterlandziekenhuis. Via de interne ziekenhuiskrant van het Waterlandziekenhuis is door middel van interviews en ziekenhuisradio uitzendingen bekendheid gegeven aan de activiteiten van Stimesur. De urologie- en KNO-missies worden vanuit het Waterlandziekenhuis gecoördineerd. Verschillende medewerkers van het Waterlandziekenhuis participeren hierin.

De voorzitter van Stimesur heeft verschillende malen in de lokale kranten interviews gegeven waarin uitvoerig aandacht is geschonken aan de activiteiten en resultaten van Stimesur.

De Lionsclub Purmerend heeft verschillende jaren kerstbomenacties gevoerd ten behoeve van fondsvorming voor Stimesur waarbij uitvoerig in de lokale gemeenschap acties van Stimesur werden beschreven en bekend gemaakt.

In Suriname zijn verschillende publicaties in de krant en op televisie verschenen. In Purmerend is deelgenomen aan verschillende "open dagen" in het ziekenhuis. Per open dag worden ongeveer 2000 personen bereikt. Tevens zijn er voor huisartsen, gezondheidszorgmedewerkers en verschillende kerkgenootschappen lezingen gegeven.

Expertise overdracht en bij- en nascholing door Stimesur

NascholingIn november 2009 zijn diverse medewerkers van Stimesur vanuit Nederland naar Paramaribo gegaan voor het geven van bij- en nascholing. Tevens is in twee ziekenhuizen onderzocht hoe de logistiek en nieuwbouw van en binnen het OK complex kan worden aangepakt en verbeterd.

De bij- en nascholing was gericht op het Sint Vincentius ziekenhuis en had als onderwerp hoe de kwaliteit van zorg en medisch handelen kan worden verbeterd aan de hand van de NIAZ methodiek, zoals deze in Nederland gebruikt wordt. Er zijn 40 leidinggevenden en opleidingsfunctionarissen geschoold en er is in de praktijk geoefend (bijvoorbeeld hoe voer ik een OKE ronde uit en hoe gebruik ik de methodiek van de PDCA cyclus).

IndelingsplanGelijktijdig met de scholing is door een andere medewerker van Stimesur het functioneren en de logistiek van het OK complex geanalyseerd in het Sint Vincentius ziekenhuis. Dit heeft geleid tot een notitie waarin 60 aanbevelingen tot verbetering zijn gedaan.

In een tweede gelijktijdig onderzoek zijn door dezelfde medewerker de nieuwbouwplannen en tekeningen voor het OK complex in het Militair Hospitaal geanalyseerd.Verbouwing Dit heeft geleid tot een volledig nieuwe bouwtekening, betere logistieke routes en efficiënter gebruik van de beschikbare ruimten. Deze grote aanpassingen kunnen en zijn gedeeltelijk gerealiseerd tegen zeer geringe meerkosten. Daarnaast is een betere fasering in de activiteiten aangebracht waardoor de eventuele meerkosten over meerdere jaren gespreid kunnen worden.

Om deze grote aanpassingen te kunnen realiseren is er nauw contact geweest tussen het ministerie van Defensie, de hogere legerleiding, het architectenbureau en de tekenaars van Stimesur in Nederland.

Nascholings symposiumIn 2010 hebben vier bestuursleden van de VVS (Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in Suriname) in samenwerking met Stimesur een symposium in Amsterdam gevolgd. Tevens zijn er via Stimesur nieuwe contacten gelegd met de vakvereniging voor verpleegkundigen NU '91 in Nederland. Daarnaast zijn er verschillende werkbezoeken gebracht aan academische ziekenhuizen. Het hoofdonderwerp van de bezoeken was de verbetering van de verpleegkundige en medische zorg in Suriname.

In 2011 hebben vier leidinggevenden uit het Sint Vincentius ziekenhuis onder auspiciën van Stimesur een werkbezoek van een week aan het Waterlandziekenhuis gebracht. Voor iedere leidinggevende was een apart scholingsprogramma samengesteld, waarbij de nadruk lag op verbetering van werkzaamheden op het eigen werkterrein. Daarnaast heeft opnieuw het gebruik en de invoering van een ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem conform het NIAZ centraal gestaan.

Samenwerking Stichting Revasur

RevalidatiemateriaalIn 2010 is Stimesur een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Revasur met als directeur de heer R. van Axel Dongen. De stichting streeft twee doelen na, namelijk:

1. Het verzamelen, repareren en beschikbaar stellen van "oud" revalidatiemateriaal uit Nederland voor de min- en onvermogenden in Suriname.

2. Het repareren en beheren van het revalidatiemateriaal wordt door mindervaliden uit de Surinaamse gemeenschap verricht.

Door doel één te realiseren worden de min- en onvermogenden uit de samenleving in de gelegenheid gesteld revalidatiemateriaal tegen zeer geringe kosten te huren of te kopen.

Diploma behaaldHet tweede doel is minstens net zo belangrijk: mindervaliden krijgen een opleiding met een diploma waardoor ze meer kans op de Surinaamse arbeidsmarkt maken. Daarnaast ontwikkelt men een positiever zelfbeeld, wat een belangrijke persoonlijke ontwikkeling betekent, vooral in een ontwikkelingsland waar men bijna automatisch onderaan de sociale ladder staat en geen kansen heeft (op de foto's zijn de eerste groep geslaagden en het magazijn te zien).

Shuntmissie

Uit de urologische missies is naar voren gekomen dat er relatief gezien veel patiënten in Suriname gebruik moeten maken van nierdialyse. Tevens bleek dat door minder gunstige behandelomstandigheden en een gebrek aan apparatuur en bijbehorende expertise vaatshunts bij patiënten niet effectief werden aangelegd. De vaatshunts raakten ontstoken waardoor ze onbruikbaar werden. Gezien de beperkte mogelijkheden om nieuwe vaatshunts aan te leggen ontstonden er voor sommige patiënten levensbedreigende omstandigheden.

In 2011 heeft Stimesur in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Groningen een zogenoemde shuntmissie georganiseerd. Het team bestond uit drie personen, men heeft een veertigtal patiënten gezien, onderzocht en voorzien van een behandeladvies. Daarnaast is bij de meest bedreigde groep van een tiental patiënten conform de meest recente inzichten een nieuwe shunt aangelegd.

Het voornemen bestaat om in 2012 weer een shuntmissie te organiseren.

Ten slotte

Aan deze notitie worden drie aparte bijlagen toegevoegd. Het betreffen de financiële verantwoording met bijbehorende toelichting en de goedkeuring door onze belastingaccountant.

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional