Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Bestuur van Stimesur

In 2005 zijn er wijzigingen opgetreden in het bestuur van Stimesur.
Mevrouw M.M. de Miranda moest om privé-redenen haar lidmaatschap van het bestuur van Stimesur opzeggen.
De secretaris, collega J. Felderhof, zag zich door ziekte eveneens genoodzaakt af te treden.
Mevrouw G. IJzer heeft kortdurend het bestuur versterkt in de plaats van mevrouw De Miranda, maar ook zij moest door drukke werkzaamheden afhaken.

Het bestuur bestaat per 2005 uit de volgende leden:

Contactpersonen:

Contactpersonen SPAOGS:

Contactpersoon instrumenten en materialen:

Academisch ZiekenhuisDiakonessenhuis
Academisch ZiekenhuisDiakonessenhuis

Doelstelling

gerealiseerd in 2005

In 2005 is er door Stimesur verder gestalte gegeven aan haar doelstellingen zoals geformuin de statuten van Stimesur.
Stimesur ondersteunt zo breed mogelijk gezondheidszorgactiviteiten in Suriname:

Patientenzorg

De activiteiten rond patiëntenzorg concentreren zich voornamelijk rond urologische zorg in het Diaconessenhuis en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Probleem hierbij is met name de beschikbaarheid van OK-faciliteiten, gezien het feit dat de beschikbare OK-tijd met vele (snijdende) specialisten gedeeld moet worden en de ruimte en het personeel beperkt zijn.
In 2005 zijn er van anesthesielogische "bemensing" in het DKZ minder problemen geweest.

BesprekingenAdministratieve werkzaamhedenPatientenzorg

Stimesur ondersteunt nog altijd de intenties van de overheid het LOV-gedeelte van de ARMULOV regeling gestalte te geven. Belangrijk hierbij is de eis van continue zorgopvang.

In het tweede gedeelte van 2005 is ook in een samenwerkingsverband met KNOsur vanuit het Waterlandziekenhuis via Stimesur de zorg op KNO gebied versterkt, met de intentie in de komende tijd uit te breiden.

Op Gynaecologisch gebied hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan voor wat betreft de acties van Stimesur. Het project met betrekking tot incontinentiebehandeling heeft geen voortgang kunnen vinden mede gezien de hoge kosten voor de aanschaf van incontinentiebandjes.

Ten aanzien van nefrologische zorg is geen actieve patiëntenzorg geleverd door Stimesur. Wel is er een blijvende communicatie en aandacht voor nierfunctievervangende behanin overleg met collega Issa. De mogelijkheden van familiedonor niertransplantatie worden in onderling overleg geanalyseerd.

In 2005 heeft Stimesur ook de mogelijkheden om longchirurgie in Suriname te introduceren bekeken. Hiertoe is belangrijk dat diagnostiek en behandeling van longziekten goede uitvoering krijgt. Stimesur heeft collega Amir gevraagd deze mogelijkheden te onderzoeken. Zo zal dus getracht worden in samenwerking tussen AZP en Waterlandziekenhuis de poli longziekten van het AZP te versterken. Collega Amir zal deze activiteiten coördineren.

Actie in de operatiekamer

Urologische- en kno-activiteiten

Urologieactiviteiten:

In 2005 werden zeven urologische missies uitgevoerd door Stimesur. Patiënten werden behandeld in het Diakonessenhuis en in het AZP en op consultbasis in het St. Vincentius ziekenhuis. Er werden op de polikliniek 972 patiënten gezien waaronder 434 nieuwe patiënten en 538 controle patiënten. Er werden 10 klinische consulten verricht en 27 poliklinische prostaatbioptiën verricht.
De behandeling van urinewegsteen problemen werd bemoeilijkt doordat er gedurende grote tijdsperioden niet beschikt kon worden over röntgenfaciliteiten op de operatiekamer van het Diakonessenhuis.
Personele problemen en het grote aantal snijdende specialisten maakten dat slechts in beperkt mate beschikt kon worden over operatiekamerfaciliteiten.

KNO activiteiten:
De KNO patiëntenzorg heeft gedurende lange tijd stil gelegen vanwege organisatorische problemen. In 2005 is er een start gemaakt met KNO patiëntenzorgmissies in een samenwerkingsverband tussen KNOsur en Stimesur.
Vanaf november werden missies uitgevoerd door collegae Briët en R. Hadderingh.
Er zijn 41 patiënten poliklinisch gezien waaronder 25 nieuwe patiënten en 16 controle-patiënten. Er is in deze periode slechts één patiënt geopereerd.

PeriodeIngrepenGeopereerde patiëntenConsultenNieuwe patiëntenControlesBiopten polikliniekConsulten
 DKZAZP DKZAZPDKZAZPDKZAZPDKZAZPDKZAZP
Januari 200513417105133986654 8 
Maart 200513-883112475943 2 
April 2005333218825291559105 5 
Juli/augustus 200544-27215471153810095 ? 
Oktober 200520-13961640356133 ? 
Oktober/November 2005254151003647255311? ? 
November/december 200518-181063130147617? ? 
Totaal166111197931793241104696920 15 

Urologische missies 2005

PeriodeUroloogPeriodeUroloog
21 januari t/m 30 januari 2005W.B. Rier en A. Bex19 oktober t/m 01 november 2005W.B. Rier en J. Felderhof
03 maart t/m 16 maart 2005W.B. Rier24 oktober t/m 10 november 2005J. van Capelle en W. Meinhardt
04 april t/m 14 april 2005J. Kums en P. Kil20 november t/m 03 december 2005S. Oerlemans
17 juli t/m 03 augustus 2005W.B. Rier  

Operatieve verrichtingen

Diagnostisch
Cystoscopie43
Retrograde pyelografie/uretersondage6
Prostaatbiopsie7
URS6
Blaasbiopten4

Operaties: BPH, urethra, blaasstenen
TURP/ Turblaashals18
Millin/ Freier prostatectomieX
UI Sachse/ Urethra klepresectie11
UI Otis2
SP-catheter2
Meatotomie3
Sectio alta7
Cystolithotrypsie 4

Steenlijden
PNL6
Pyelolithotomie/pyelonefrolithotomie6
Ureterlithotomie3
URS2
Oncologie
Bekkenlymfklierdissectie4
Radicale retropubische prostatectomie4
Tumor nefrectomieX
TUR blaastumor2
Inguinale orchidectomie1
Dbz. orchidectomie5
Diversen
Laparotomie2
NefrectomieX
Partiële nefrectomieX
Ureterolysis1
Pyelumplastiek2
Ureter re-implantatieX
TUR ureterocèleX
JJ stent inbrengen 4
Verwijderen JJ stent5
Nefrostomie 1
Inhechten testisprotheseX
Varicocèle 1
Orchidopexie5
Preputiolysis1
Circumcisie1
Vasectomie1
Herniotomie4
Stoma stenose correctie1
Urethra dilatatie2
Workshop

Onderwijs, bij- en nascholing

In 2005 heeft een belangrijk deel van de inzet van Stimesur zich gericht op ondersteuning van bijscholingsactiviteiten. E.e.a. in nauwe samenwerking met de SPAOGS. In het verlengde van het op te richten radiotherapie centrum, heeft de SPAOGS een traject van Workshops Oncologie voor de diverse specialismen geprogrammeerd. Uitvoerig overleg met Stimesur heeft geleid tot een aftrap van deze serie Workshops met de Workshop "Urologische Oncologie" in januari 2005. Deze geaccrediteerde Workshop was uitermate succesvol met 130 participanten en de werkwijze heeft model gestaan als format voor de te volgen Workshops. Aan eind van deze Workshop werd een behandelprotocol prostaatcarcinoom aangenomen.

In november 2005 is de cursus urinewegstenen georganiseerd met sprekers uit Nederland en Suriname. Tijdens deze cursus zijn alle onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden van urinewegstenen aan de orde geweest.
De eerste resultaten van niersteenvergruizingsbehandelingen in Suriname werden gepresenteerd.
Door professor Netelenbos, internist/endocrinoloog, werd uitgebreid ingegaan op stofwisvan niersteenvorming, behandeling en metafylaxe.
Een werkrichtlijn voor diagnostiek en behandeling van urinewegstenen werd aan het eind van deze cursus opgesteld.

Stimesur zal in toenemende mate en in samenwerking met SPAOGS zich blijven inzetten voor de bij- en nascholingsactiviteiten zowel in de kliniek als daarbuiten.

Materiaal en middelen

De urologische patiëntenzorg werd in 2005 bemoeilijkt door een gebrek aan OK-faciliteiten en apparatuur.
In 2005 werd m.b.v. een container de nodige verzamelde hulpgoederen ter beschikking gesteld van het Diakonessenhuis, waaronder een door het Waterlandziekenhuis ter beschikking gestelde C-boog voor de niersteenoperaties.

Aflevering container

Samenwerking met SPAOGS

Stimesur ondersteunt gaarne de bij-en nascholingsactiviteiten van de SPAOGS. Er is een intensief contact en uitwisseling tussen de besturen. De cyclus Oncologie Workshops, die SPAOGS in gang gezet heeft in verband met het vergroten van de oncologie "awareness" van de diverse disciplines is goed op gang gekomen nadat Stimesur en SPAOGS het startschot gaven met de uro-oncologie workshop januari 2005.
Ook is in november 2005 de Workshop urologische stenen door Stimesur en SPAOGS gerealiseerd.
De intentie bestaat om de gezamenlijke activiteiten te verdiepen en uit te bouwen en tevens ook in de samenwerking intensiever met elkaar op te trekken.

Benefiet concert promptie materiall

Promotie

Stimesur kan uit de inkomsten van haar patiëntenzorgactiviteiten voor een deel de kosten van haar activiteiten dekken. Bij- en nascholingsactiviteiten, reparatie en aanschaf van instrumentarium en hulpmiddelen zijn echter activiteiten, die voornamelijk geld kosten.
Stimesur heeft een aantal vrienden in de vorm van personen en organisaties, die de activiteiten aansprekend vinden.
Zo heeft het NCDO in 2004 een verzoek tot ondersteuning gehonoreerd. Om het eigen aandeel hierin te financieren werd Stimesur gesteund door jazz zangeres Denise Jannah, middels een benefietconcert.

Stimesur heeft al jarenlang kunnen profiteren van de steun van SLM die welwillend was in het transporteren van deelnemers aan patiëntenzorgmissies.

Sinds 2005 is er een grote mate van ondersteuning van het werk van Stimesur in Suriname door het Waterlandziekenhuis. Er werd door het WLZ financieel bijgedragen in projecten van het Diakonessenhuis en het Academisch ziekenhuis. Het personeel van het Waterlandziekenhuis stelde hiervoor de financiële middelen voor hun kerstpakketten ter beschikking. Hiermee werd ook een uitwisseling van personeel voor werkbezoeken over en weer met het Diakonessenhuis ingeluid. Ook in komend jaar zal het Waterlandziekenhuis voortvarend deze uitwisselingsblijven realiseren.

Middels vele grote en kleinere projecten, soms in samenwerking met de farmaceutische industrie, probeert Stimesur financiële middelen ter realisering van haar activiteiten te bekomen.

Voortgang

Stimesur zet in 2006/2007 haar patiëntenzorgactiviteiten voort. De nadruk ligt op ondersteuning en het verzorgen c.q. bereikbaar maken van zorg die nog niet geleverd wordt.
Meer nadruk zal gelegd worden op bij- en nascholingsactiviteiten, onderwijs en ondersteuning van Partners zoals Ministerie, verzekeraars, ziekenhuizen en directies van ziekenhuizen, verpleegkundigen en medici.

Inventarisatielijst medische hulpgoederen suriname

Inhoud container:

AantalOmschrijving
9Elektrisch verstelbare ziekenhuisbedden
9waterafstotende matrassen.
2In hoogte verstelbare bedden.
5Elektrische rolstoelen
8acculaders
4Rolstoelen
5Postoelen waarvan 4 in rolstoelmodel
4Douchestoelen
1Loophekje
2C.t.g. apparaten
40Spuitpompen
1Echo apparaat
1Defibrillatorset
1Narcose apparaat
51Wachtkamerstoelen
3Bureaus + 2 bureaustoelen
1000St. Petten met klep en haarnet
1Keukenblok
4Dozen met diverse rolstoel onderdelen
4elektrische typemachines
2Pallets met o.k. benodigdheden
o.a. latex handschoenen, spoelvloeistof, katheters, luiers, schoenenhoesjes etc.
3zits bankstel leer
2zits bankstel leer
2zits bankstel rotan
1doos huisraad
1doos speelgoed
4opklapbedden
1172Totaal 1172 colli

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional