Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Bestuur van Stimesur

Het bestuur bestond in 2006 uit de volgende leden:

Ondersteunende urologen en kno-artsen in 2006:

UrologenKNO-artsen
P. AlemanacostaJ. Appleton
A. BexJ. Bean
J. BarralDhr. Briët
F. DohleR.J. Hadderingh
J. FelderhofR.J.A.M. van der Hulst
P. KilJ. Jansen
O. KismanJ. van Loosen
W. MeinhardtM. Raming
S. OerlemansE.F. Smit
W.B. RierP. Struyenberg
A. RiondaR. Teeuw
W. IJzermanJ. Uretzky
 R. Wagner
 D. Wong Chung

Samenwerkende instanties, stichtingen

Contactpersonen

Bestuur van Stimesur

W.B. Rier, uroloog, Waterlandziekenhuis, Purmerend
A. Bex, uroloog, Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam
T. Sowirono, arts Paramaribo

Waterlandziekenhuis Purmerend

R.J. Hadderingh, KNO-arts
Mw. C.A.M. Abercrombie, secretaresse medische staf Waterlandziekenhuis
M. van Heems, Hoofd OK Waterlandziekenhuis
M.I. Amir, chirurg, Waterlandziekenhuis
C. Gowrising, anesthesioloog/intensivist Waterlandziekenhuis

Diakonessenhuis Paramaribo

N. Westmaas, polikliniek urologie, Diakonessenhuis
M. Pengel, polikliniek urologie, Diakonessenhuis

Streekziekenhuis Nickerie

M. Doerga, internist Streekziekenhuis

SPAGOS

A. Jessurun, kinderarts, St. Vincentius Ziekenhuis, Paramaribo
P. Issa, internist, ’s Lands Hospitaal Paramaribo
E. Kaffiludin, neuroloog, AZP, Paramaribo
Mw. A. Akrum - Jong A Kien, arts, Paramaribo

Stonesur

P. Kil, uroloog, Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

J. Dohle, uroloog, Rotterdam
A. Winter, OK-verpleegkundige Rotterdam

Stichting KNOSUR

J. Bean, kno-arts

Doelstelling

Stimesur ondersteunt de gezondheidszorg in Suriname. Ook in 2006 is door Stimesur in ruime mate patiëntenzorg verleend op urologisch- en op kno-gebied. In de laatste 4 maanden werd dit urologische werk in samenwerking met collega Rionda geleverd, die in augustus 2006 in dienst trad van het Diakonessenhuis. De kno-zorg is in samenwerking met de in Suriname werkzame kno-artsen en KNOSUR uitgevoerd.

Stimesur heeft zich in 2006 heel erg gefocust op het uitwisselingsprogramma Waterlandziekenhuis/ Diakonessenhuis als instrument van verbetering en bestendiging van kennis in het Diakonessenhuis. Hiertoe is een samenwerkingsverband tussen de beide ziekenhuizen afgesproken.

In 2006 is met verschillende partners uitgebreid van gedachten gewisseld over verdieping van de samenwerking met Stimesur:

Artikel Waterlandziekenhuis

Samenwerking Diakonessenhuis / Waterlandziekenhuis / Stimesur

Tijdens de missie van mei 2006 zijn er, tevens in het kader van het uitwisselingsprogramma tussen het Waterlandziekenhuis en het Diakonessenhuis, activiteiten geweest geïntegreerd rond de viering van de dag der verpleging. Voordrachten werden gehouden door de directeur van het Diakonessenhuis de heer R. Gangaram Panday, Martin van Heems, hoofd OK van het Waterlandziekenhuis, waarbij uitgebreid werd ingegaan op ontwikkelingen rond zorgorganisatie en kwaliteitsverbetering in de lijnzorg. Tineke Abercrombie, secretaresse van de medische staf van het Waterlandziekenhuis en secretaresse van Stimesur, is uitvoerig bezig geweest met verschillende computercursussen voor steeds 30 à 40 cursisten gedurende 4 dagen. Tevens was haar ondersteuning van de overige leden van de delegatie onmisbaar.

v.v. Samenwerking Diakonessenhuis

Voorbereiding en inhoud van het programma zijn in een voorstel van Martin van Heems en Tineke Abercrombie aangegeven. Eind september, begin oktober 2006, werden in het kader van hetzelfde uitwisselingsprogramma enkele managers uit het Diakonessenhuis ontvangen voor een werkbezoek aan het Waterlandziekenhuis.

werkbezoek

Tijdens de urologische missie van november 2006, werd door R.J. Hadderingh, kno-arts, en W.B. Rier, uroloog, namens het Waterlandziekenhuis en Stimesur een inventarisatie gemaakt van problemen die gerezen waren in de samenwerking tussen directie en medisch specialisten van het Diakonessenhuis. Een en ander leidde tot conclusies en aanbevelingen in het rapport "Communiceren, vertrouwen en besturen".

Samenwerkingsverband Stonesur, Erasmus Medisch Centrum en Stimesur

In april 2006 werd een vergadering belegd tussen Stimesur en Stonesur. Gert Dohle heeft Paul Kil opgevolgd als voorzitter van Stonesur. Stonesur heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisering van de plaatsing van de Siemens Lithostar niersteenvergruizer in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo door voorbereidende organisatorische activiteiten, financiering van de opleiding van de technicus van Elgawa met een services onderhoudscontract, automatiserings- en transportkosten en de kosten van herinstallatie van de machine in het Academisch Ziekenhuis.

Siemens Lithostar niersteenvergruizer

Stonesur zal zich blijven richten op de niersteenbehandeling in Suriname, inclusief metafylaxe. Het operationeel houden van de niersteenvergruizer speelt daarbij een belangrijke rol. De afdeling urologie van het Erasmus Medisch Centrum heeft in de persoon van dr. G.R. Dohle, prof. Dr. C.H. Bangma en verpleegkundigen mw. A. Winter en mw. P. Ormskirk belangrijke ondersteuning van de gezondheidszorg in Suriname via het Erasmus Medisch Centrum. Hun acties hebben geresulteerd in meerdere activiteiten, zoals het beschikbaar stellen en verzenden van medische goederen waaronder de niersteenvergruizer, poliklinisch meubilair, OK-tafels en lampen, OK-kleding, diverse disposables en katheters.

Samenwerking met Staats Zieken Fonds (SZF)

Stimesur heeft in 2006 intensief getracht te komen tot samenwerking met het SZF. Intenties werden geuit om op het gebied van KNO-zorg en oogheelkunde initiatieven te ontplooien. Zo is van SZF-zijde de intentie geuit een polikliniek te openen te Commewijne. Stimesur gaat er vanuit dat het gezamenlijk met de verzekeraar oplossen van probleemvraagstukken kan leiden tot een meer gerichte zorg en een grotere bereikbaarheid van de zorg voor de verzekerde patiënt zou kunnen betekenen. Samen met het SZF werd in het kader van KNO-zorg een samenwerkingsverband opgericht met de in Suriname werkzame kno-artsen, waardoor de door Stimesur ter beschikking gestelde kno-units nuttig ingezet zullen kunnen worden.

Overeenkomst Staatsziekenfonds met Waterlandziekenhuis

Samenwerking met het NCDO

NCDO

Er loopt nog steeds een project van Stimesur bij het NCDO, waarin ondersteuning in de vorm van materiaal en middelen o.a. röntgenapparatuur en bij- en nascholingsactiviteiten ten behoeve van het Diakonessenhuis worden gerealiseerd.

Samenwerking met RK Ziekenhuis

Met betrekking toto KNO-zorg, kon vanwege het ontstaan van een samenwerkingsverband met de in Suriname werkzame kno-artsen, de kno-patiëntenzorg van Stimesur uitgebreid worden naar het St. Vincentius ziekenhuis. De kno-activiteiten in het Diakonessenhuis, werden uitgebouwd.

Patiëntenzorg

Stimesur heeft in 2006 haar patiëntenzorgactiviteiten in het Diakonessenhuis en AZP met betrekking tot urologie gecombineerd. In augustus 2006 werd collega Rionda, uroloog in het Diakonessenhuis tewerkgesteld. Afgesproken werd, dat er een geïntegreerde uitvoering van urologische patiëntenzorg met collega Rionda werd nagestreefd. Helaas kon de percutane niersteenchirurgie in 2006 onvoldoende uitgevoerd worden vanwege defecte apparatuur, met name de röntgen C-bo(o)g(en). Daartegenover staat, dat inmiddels in het AZP de niersteenvergruizer operationeel was geworden. In de loop van 2006 kon Stimesur steeds minder OK-faciliteiten in het Diakonessenhuis behouden. In het AZP zijn voornamelijk poliklinische activiteiten ontplooit.

Uitgevoerde Urologie Missies Stimesur In 2006

PeriodeUroloog/uitvoerder
Januari
07-01-2006 t/m 14-01-2006
 
W.B. Rier
M.I. Amir
Februari
25-01-2006 t/m 04-02-06
 
P. Kil
Maart
02-03-2006 t/m 16-03-2006
 
Dr. A. Bex
April
09-04-2006 t/m 22-04-2006
 
S. Oerlemans
Mei
03-05-2006 t/m 14-05-2006
 
W.B. Rier
M. van Heems
C.A.M. Abercrombie
Juni
09-06-2006 t/m 17-06-2006
 
W.B. Rier
Juli 
Augustus
13-08-2006 t/m 23-08-2006
 
W.B. Rier
September 
Oktober
16-10-2006 t/m 27-11-2006
 
P. Kil
November
02-11-2006 t/m 17-11-2006
 
W.B. Rier
R.J. Hadderingh
O. Kisman
L. Alwert
December
02-12-2006 t/m 16-12-2006
05-12-2006 t/m 19-12-2006
 
W. Meinhardt
W. IJzerman

Overzicht aantallen patiënten per missie en locatie 2006

MissieUitvoerderLocatieNwe patControlesAantal Pat geoperOK’sBioptenTotaal Consulten DKZTotaal Consulten AZPTotaal Consulten per missie
07-01-2006 14-01-2006Rier/AmirDKZ
AZP
19
7
47
8
9
 
16
 
 66
 
 
15
81
25-01-2006 04-02-2006P. KilDKZ
AZP
42
4
58
10
18
2
23
 
 100
 
 
14
114
02-03-2006 16-03-2006A. BexDKZ
AZP
41
3
98
13
 17
 
 139
 
 
16
155
09-04-2006 22-04-2006S. OerlemansDKZ
AZP
50
3
89
17
15
 
16
 
12
 
139
 
 
20
159
03-05-2006 14-05-2006W.B. RierDKZ
AZP
29
5
70
9
15
 
22
 
1
 
99
 
 
14
113
09-06-2006 17-06-2006W.B. RierDKZ
AZP
38
4
78
16
13
 
23
 
2
 
116
 
 
20
136
13-08-2006 23-08-2006W.B. RierDKZ
AZP
51
3
105
16
16
 
34
 
6
 
156
 
 
19
175
16-10-2006 20-10-2006P. KilDKZ
AZP
24
8
90
9
13
 
22
 
7
 
114
 
 
17
131
02-11-2006 17-11-2006W.B. Rier
O. Kisman
DKZ
AZP
35
10
68
12
11
 
15
 
9
 
103
 
 
22
125
02-12-2006 16-12-2006W. MeinhardtDKZ
AZP
40
13
110
12
19
 
13
 
3
 
150
 
 
25
175
05-12-2006 19-12-2006W. IJzermanDKZ
AZP
   15
 
    
Totaal DKZ369813149    1187
Totaal AZP601222    182
Totaal429935151216 43 1369

 Aantal PatiëntenNPControleGeopereerde PatiëntenOK’s
DKZ1182369813144212
AZP1826012224
Totaal1364429935146216

Operatieve verrichtingen

DIAGNOSTISCH200420052006
Cystoscopie434357
Retrograde pyelografie/uretersondage4612
Prostaatbiopsie1974
URS1366
Blaasbiopten142
Urethra dilatatie  4
Ureter sondage1  
OPERATIES: BPH, urethra, blaasstenen200420052006
TURP/ Turblaashals201813
Millin/ Freijer prostatectomie9X3
UI Sachse/ Urethra klepresectie171115
UI Otis328
SP-catheter1123
Meatotomie432
Sectio alta772
Cystolithotrypsie1045
STEENLIJDEN200420052006
PNL7611
Pyelolithotomie/pyelonefrolithotomie463
Ureterlithotomie1134
URS - steenverwijdering1622
Acusize  1
ONCOLOGIE200420052006
Bekkenlymfklierdissectie143
Radicale retropubische prostatectomie443
Tumor nefrectomie4X1
TUR blaastumor3212
Inguinale orchidectomie112
Dbz. orchidectomie258
Cystectomie  2
Neoblaas  1
Hysterectomie  1
MAINZ II  1
Hemicollectomie  1
    
TOTAAL215144192
DIVERSEN200420052006
Circumcisie 1 
Herniotomie 4 
Inhechten testisprothese1X 
JJ stent inbrengen1345
Laparotomie22 
Liesklierresectie1 1
Nefrectomie2X1
Nefrostomie 111
Nesbit2  
Orchidectomie  1
Orchidopexie 51
Pancreas exisie  1
Part. Nefrectomie  1
Partiële nefrectomie1X 
Preputiolysis 1 
Pyelumplastiek12 
Splenectomie1 1
Spermatocèle Hydrocèle  2
Stoma stenose correctie 1 
TUR ureterocèle3X 
Ureter re-implantatie2X 
Ureterolysis11 
Urethra dilatatie 2 
Vaginale suspensie1  
Varicocèle 31 
Vasectomie 1 
Verwijderen JJ stent1156
Vesico vaginale fistel1 2
Wonddehiscentie   1
    
TOTAAL473124

KNO-activiteiten 2006

In 2006 is ten aanzien van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde het al langer bestaande samenwerkingsverband tussen Stimesur en KNOSur geïntensiveerd. Dit werd vooral ingegeven doordat de vraag naar patiëntenzorg op KNO-gebied steeds groter werd en in toenemende mate om verhoging van de continuïteit vroeg.
Er werd spreekuur gehouden in de polikliniek aan de Dr.Sophie Redmondstraat.

De audiometrie kon nog niet in eigen beheer worden uitgevoerd, maar werd elders verricht. Ten aanzien van de klinische zorg kon gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het Diakonessenhuis. De samenwerking met collega Jesserun in het St. Vincentius ziekenhuis werd opgebouwd en er werd gedurende twee middagen spreekuur gehouden en enkele maal een ochtend geopereerd. Helaas was er in het Diakonessenhuis nog geen mogelijkheid tot het verrichten van endonasale chirurgie en oorchirurgie doordat de daarvoor benodigde microscoop en instrumentarium nog niet beschikbaar waren. Deze chirurgie werd uitgevoerd door de beide collegae in respectievelijk het St. Vincentius Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ten aanzien van de oncologie van het hoofd-halsgebied zijn er in Suriname nog geen therapeutische mogelijken worden patiënten naar het buitenland gezonden.

Er werd in 2006 uit diverse bronnen materiaal gehaald om de polikliniek te actualiseren. Er zijn enkele poliklinische KNO-units beschikbaar gesteld, doch er werd nog geen besluit genomen waar deze geïnstalleerd zullen worden.

Ten aanzien van de toekomst wordt er gestreefd naar uitbreiding van het OK-instrumentarium, zodat de gebruikelijke KNO-chirurgie, met uitzondering van de oncologie, kan worden uitgevoerd. Ten aanzien van de polikliniek is er ten aanzien van de locatie nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat op termijn de polikliniek aan de Dr. Sophie Redmondstraat zal moeten sluiten. Desalniettemin zullen de poliklinisch faciliteiten verbeterd worden.

Een punt van aandacht blijft de audiometrie, die in eerste instantie door KNOSur verzorgd werd. Helaas is er enige onzekerheid over de continuïteit, zodat er mogelijk naar andere oplossingen gezocht moet worden en de audiometrie wellicht onder auspiciën van Stimesur moet worden uitgevoerd.

Het aantal missies door KNO-artsen vanuit Nederland zal worden opgevoerd, waarbij er gestreefd wordt om gedurende tenminste twee weken per maand een KNO-arts werkzaam te laten zijn, waardoor de continuïteit van de KNO-zorg min of meer is gewaarborgd.

Missies onder verantwoording van Stimesur

PeriodeArtsOK’sNPControle patiëntenTotaal aantal pt
20-01-06 / 05-02-06Struyvenberg4581270
15-02-06 / 01-03-06Smit54830 78
06-03-06 / 28-03-06Appleton115791148
10-04-06 / 29-04-06Wagner256491155
22-09-06 / 02-10-06v.d. Hulst5463682

Overige missies door KNOSUR

PeriodeArtsOK’sNPControle patiëntenTotaal aantal pt
14-08-06 / 01-09-06Bean159757154
04-09-06 / 14-09-06Janssen86937106
20-10-06 / 05-11-06Wong Chung4592685
06-11-06 / 15-11-06Teeuw en Raming 0141670
20-11-06 /Bean 7332230
29-12-06 / 10-01-07Bean   55

Nierfunctie vervangende behandeling

De mogelijkheden voor nierfunctie vervangende behandeling in Suriname, inclusief familie donor niertransplantatie werden besproken met collega Issa en collega M.I. Amir. Hoewel deze mogelijkheden nog lang niet gerealiseerd gaan kunnen worden is het wel het eerste wat aan de orde zal zijn als het over niertransplantatie gaat in Suriname.

Voortgang patiëntenzorg Stimesur

Stimesur streeft er naar, slechts daar waar er behoefte bestaat, patiëntenzorg activiteiten te ontplooien. Meerwaarde kan echter geboden worden voor die zorg, die in Suriname nog niet zelfstandig door de aanwezige expertise en faciliteiten geboden kan worden. Probleem hierbij is echter de vraag hoe we deze zorg kosteneffectief geboden kan worden, zonder collega medisch specialisten en ziekenhuisdirecties voor de voeten te lopen.

Onderwijs, bij- en nascholing

Het Erasmus Medisch Centrum heeft de academische opleiding van collega Ramsoek mogelijk gemaakt in 2003 en 2004. Inmiddels is collega Ramsoek in november 2006 gestart als uroloog in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Dr. Dohle geeft sinds 2002 jaarlijks colleges urologie aan de derde en vierde jaars medisch studenten in Suriname. Astrid Winter en Patricia Ormskirk zijn actief betrokken bij de verpleegkundige opleiding in het opleidingsinstituut en de introductie van de voor- en nazorg protocollen van niersteenbehandeling. De afdeling urologie van het Erasmus MC wil in de nabije toekomst nog 2 urologen opleiden voor Suriname: drs. James Castiljon, die in 2006 ook nagenoeg alle Stimesur Missies heeft ondersteund als arts-assistent, is inmiddels gestart met zijn perifere stage in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch. Er wordt naar een derde kandidaat gezocht in Suriname. Het doel is om voldoende urologen in Suriname te hebben voor de urologische basiszorg. Beide stichtingen, Stimesur en Stonesur, het Erasmus MC en het Waterlandziekenhuis continueren het verzenden van medische apparatuur naar de Surinaamse ziekenhuizen.

Materiaal en middelen

Ook in 2006 is door Stimesur een container met instrumentarium en medische hulpmiddelen naar Suriname verscheept.

container met instrumentarium en medische hulpmiddelen

Voortgang

Stimesur richt zich in 2007/2008 op continuering van de patiëntenzorg, maar vooral op het uitbouwen van speciale zorg, die in Suriname nog niet geleverd wordt. Grote aandacht zal gegeven worden aan onderwijs bij- en nascholing voor verpleegkundigen en huisartsen. Getracht zal worden met behulp van NCDO en samenwerking met de lokale partners te komen tot meerjaren projecten.

v.v. Bij- en nascholing

Met SPAOGS zijn in 2006 de contacten verstevigd. De bij- en nascholingsactiviteiten van SPAOGS worden ondersteunt en er worden afspraken gemaakt voor een symposiumvoor verpleegkundigen in 2007. De verpleegkundige bij- en nascholingsactiviteiten worden van Stimesurzijde gecoördineerd door Magda Kuijpers (Waterlandziekenhuis) en Astrid Winter (Erasmus MC) in samenwerking met Jane Graanoogst - Burleson (Stimesur en Diakonessenhuis) en SPAOGS en andere partijen in Suriname zie de VVV en COVABS. Stimesur en SPAGS hebben de wederzijdse intentie geuit hun bij- en nascholingsactiviteiten meer te integreren.

bij- en nascholingsactiviteiten

Nieuws: Financiën

In 2005 hield de Lionsclub Purmerend Whereland een kerstbomenactie ten behoeve van Stimesur. Er werden door de clubleden Nordmann sparren verkocht met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van de gezondheidszorg in Suriname. De Aktie bracht ongeveer € 1.400,= op. De club heeft het bedrag aangevuld tot € 2.500,=, zodat een instrument aangeschaft kon worden voor het onderzoek naar prostaatkanker bij patiënten. De Aktie werd afgesloten met de overhandiging van de cheque van € 2.500,= in 2006. (zie foto).

Lionsclub Purmerend

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional